This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  ทั้งในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ภายในวันที่แจ้งในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
 

 

เกี่ยวกับงานประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งและภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life) ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพหลักการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

สถานที่จัดประชุม

30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมการประชุม