gototopgototop
 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ

การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home เกี่ยวกับงาน

รายละเอียดการประชุม

alt  alt

เกี่ยวกับงานประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งและภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life) ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพหลักการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

สถานที่จัดประชุม

30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่อยู่: 128 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 05392-1444 โทรสาร : 05321-3183
โทรศัพท์: 66-53-266518 Ext. 1036
โทรสาร: 66-53-266522

 


รายชื่อภาคีเครือข่าย

 • สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด แห่งประเทศไทย
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - AIS